شیره خرما در تهران بلای جان یک قبیله شد

تحقیقات متمرکز بر پردازش شیره خرما به بیواتانول توسط محققانی مانندانجام شده است، اما محتوای بیواتانول به دست آمده هنوز کمتر از 95٪ است، بنابراین نمی توان از آن به عنوان جایگزینی برای سوخت خودرو استفاده کرد.

بنابراین، انجام تحقیقات برای تولید اتانول زیستی که می تواند به عنوان یک جایگزین سازگار با محیط زیست برای سوخت های زیستی مورد استفاده قرار گیرد، هنوز مهم است.

این تحقیقات از روش تخمیر و تقطیر چند سطحی برای تولید سوخت های زیستی استفاده می کنند که می توانند به عنوان جایگزین سوخت های زیستی که سازگار با محیط زیست هستند استفاده شوند.

روش تخمیر بی هوازی از کشت میکروبی ساخته شده از مخلوط شیره خرما و S. cerevisiae به عنوان تلقیح استفاده می کند افزایش بازده اتانول تا 99.5 درصد توسط تقطیر طبقه ای انجام شد.

بر اساس استدلال های بالا، هدف از این مطالعه افزایش تولید بیواتانول از شیره خرما در تهران از طریق بهینه سازی S. cerevisiae به عنوان تلقیح بود.

این تحقیق به عنوان اطلاعاتی برای صنعت بیواتانول برای توسعه شیره خرما به عنوان ماده خام برای ساخت سوخت های زیستی بسیار مهم است.

ماده خام مورد استفاده، شیره خرما بود که از کشاورزان در Pusuk، جزیره Lombok، استان Nusa Tenggara غربی، اندونزی به دست آمد. برای تسریع رشد کشت از میکروب ها استفاده می شود. Cerevisiae به عنوان تغذیه اضافی در تهیه تلقیح. ابزار مورد استفاده تخمیر، سیستم تقطیر، PH متر و آزمایشگاه هانتر بود.

شیره خرما به مدت 10 دقیقه در دمای 50 تا 60 درجه سانتی گراد حرارت داده شد تا گلوکز تولید شود و باکتری هایی که برای تخمیر مفید نیستند از بین بروند. پس از آن، کشت شیره خرما به مدت 24 ساعت ذخیره شد تا دما به 28 درجه سانتیگراد کاهش یابد [52].

برای تهیه تلقیح، 500 میلی لیتر شیره خرما در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 10 تا 15 دقیقه حرارت داده شد و سپس در دمای اتاق سرد شد. پس از سرد شدن، شیره خرما با ساکارومایسس سرویزیه و مخمر نان تلقیح شد.

سپس در دمای 30 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شد تا به عنوان کشت میکروبی استفاده شود. این کشت با NPK به عنوان یک ماده مغذی اضافی برای تسریع رشد میکروبی مخلوط شد.